Ahti onderzoekt samen met de gemeente Amsterdam en het NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) in hoeverre het gebruik van zorg in de eerste lijn samenhangt met het gebruik van zorg in het sociaal domein in de gemeente Amsterdam.*1

Ahti verbindt gegevens over eerstelijnszorg (NIVEL-zorgregistraties en Vektis-data zorgkosten) met gemeentedata over WMO-zorg in Amsterdam en vult dit aan met sociaaleconomische gegevens van burgers (CBS-data). Het doel van dit project is om te toetsen of deze gecombineerde data het mogelijk maakt om het zorgbeleid op lokaal niveau te ondersteunen. Ook wil ahti mogelijk maken dat de gemeente de effecten van het beleid kan monitoren en evalueren. We zijn in dit project verantwoordelijk voor zowel projectmanagement als het daadwerkelijke onderzoek, in samenwerking met NIVEL.

Zorgtransitie: overheveling zorgtaken van het Rijk naar gemeenten

Sinds de (gedeeltelijke) overheveling van de zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten in 2015 (zorgtransitie), zijn er 3 financieel-bestuurlijke systemen:
1. De gemeenten zijn via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning aan mensen die thuis wonen.
2. Het Rijk is via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) verantwoordelijk voor mensen die 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig hebben thuis of in een instelling.
3. De zorgverzekeraars vergoeden via de Zorgverzekeringswet zorg die onder het zorgverzekeringspakket valt.

Een van de ideeën achter de zorgtransitie was dat gemeenten dichter bij hun burgers staan en de zorg zo efficiënter en effectiever konden organiseren. Hiermee zouden de zorgkosten kunnen worden gedrukt en de kwaliteit van de geleverde zorg omhoog gaan.

Het aantal Amsterdammers met een WMO-voorziening stijgt van 47.500 (2017) naar ~51.000 (2018) [Bron: jaarverslag Gemeente Amsterdam 2018]. Ook de WMO-lasten stijgen sinds 2017. De lasten voor de uitvoering nieuwe WMO bedragen 99,2 miljoen, zo’n € 12,3 miljoen hoger dan begroot.

Status van NIVEL

Een van de eerste uitkomsten in dit project is dat de combinatie van NIVEL data en CBS data inderdaad representatief is en betekenisvolle inzichten kan geven. We hebben de data van NIVEL en de gemeente Amsterdam gecombineerd en verwachten de analyses die in het kader van dit project zijn gedaan in Q2 van 2020 te presenteren.

Partners

Gemeente Amsterdam
NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg)

—————————————

*1
Hierbij wordt dus gekeken naar het verband tussen:
1. de eerstelijnszorg
Dit is zorg waarvan iedereen gebruik kan maken zonder verwijzing, zoals de huisarts; en
2. de zorg die vanuit de gemeente wordt georganiseerd
Dit is de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), zoals thuiszorg, dagbesteding en hulpmiddelen zodat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

COVID-19 Projects
Send this to a friend