Amsterdam groeit en zal de komende decennia alleen maar doorgroeien, zo is de voorspelling. Men verwacht dat de stad zal groeien van 872.000 inwoners in 2019 naar 1.062.500 inwoners in 2040. Dit heeft invloed op de (toekomstige) benodigde voorzieningen voor de inwoners. Om goed in te kunnen spelen op plannen voor de groei van de stad, moet de gemeente in staat zijn de behoeften naar bepaalde voorzieningen in kaart te brengen in bestaande én nieuwe wijken. Ahti ontwikkelt in opdracht van de gemeente Amsterdam een methode om met data de toekomstige zorgbehoefte en de verdeling hiervan over de stadsdelen te voorspellen en bijtijds aan te kunnen passen aan de verwachte demografische ontwikkelingen. Ahti heeft het project in 2019 overgedragen aan de gemeente.

Gemeente moet beleid maken rondom groeiende stad Amsterdam

Bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden is het belangrijk voor de gemeente om te weten hoe de populatie in dit gebied er uit gaat zien. Zo kan de gemeente bepalen welke en hoeveel maatschappelijke voorzieningen er in de toekomst nodig zijn. Deze inzichten moeten tijdig bekend zijn om de huisvesting en implementatie van de voorzieningen te kunnen waarborgen in een gebiedsontwikkelingsplan. Ook bevolkingsveranderingen in reeds bestaande gebieden in de stad zijn belangrijk om te volgen om zo vraag en aanbod naar maatschappelijke voorzieningen het beste op elkaar aan te laten sluiten. Tot verkort werd voor deze opgave niet voldoende gebruik gemaakt van data, waardoor de kans bestond dat er te laat, teveel of te weinig voorzieningen gerealiseerd kunnen worden.

Voorspellen gebruik jeugd- en ouderenzorg met CBS-microdata

In dit project ligt de focus op het domein Jeugd en Zorg bij de gemeente Amsterdam. Daarbij is er bij jeugd- en ouderenzorgprofessionals een inventarisatie gemaakt van de factoren die het gebruik van dagbesteding bij jeugd- en ouderenzorg bepalen. Dat gaat deels om demografische factoren, maar ook wijk gerelateerde factoren. Op basis van deze input bouweden we in de CBS-microdata een model dat in staat is met een behoorlijke betrouwbaarheid het gebruik van dagbesteding te voorspellen. Op basis van dit model is het mogelijk bij nieuwe wijken de hoeveelheid dagbesteding te voorspellen of voor veranderende wijken te voorspellen welke impact mogelijke veranderingen (bijvoorbeeld bij gentrificatie) kunnen hebben op de vraag naar deze voorzieningen. Tegelijkertijd kan het model ingezet worden als ‘early warning system’ door buurten te monitoren op samenstelling. Mochten de voorspellingen afwijken van het jaar ervoor, dan rapporteert het systeem dat en kunnen beleidsmakers besluiten om het voorzieningenpeil uit te breiden dan wel te laten krimpen.

Status van Groei van de Stad

We hebben de analyses en voorspellingen eind 2019 afgerond en in een dashboard beschikbaar gemaakt. Dit dashboard, samen met het voorspelmodel, is overgedragen aan gemeente Amsterdam zodat zij hier zelf gebruik van kunnen maken.

Partners

  • Gemeente Amsterdam, cluster sociaal, afdelingen Jeugd en Zorg

Contact

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem contact op met Rachel van Beem (Head of Projects).

Bericht delen