Op 1 februari is de subsidie van Kansen voor West voor ahti’s project HealthTech Park vastgesteld. Het project liep eind 2019 af , in 2020 werkten we aan het finale eindverslag. Graag delen we de uitkomsten ook met jullie!

Aantrekkelijke en toegankelijke hotspot

De doelstelling van het project Healthtech Park was om door middel van de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige, aantrekkelijke en toegankelijke hotspot voor healthtech in samenwerking en aansluiting met andere initiatieven in dit gebied, het vestigingsklimaat te verbeteren van Amsterdam ZuidoostZuid. De activiteiten rondom het inrichten van de incubatorruimte, het gebouw en de ontwikkeling van het gebied bleken zeer succesvol. Met de komst van de European Medicine Agency en de verhoogde ambities van de Gemeente Amsterdam op het gebied van Life Sciences & Health zijn veel zaken in een stroom-versnelling geraakt. Daarnaast bleek de behoefte aan inhoudelijke steun op het gebied van ondernemerschap en healthtech groter dan vooraf gepland. Dit heeft ertoe geleid dat de focus voor de tweede helft van het project is verlegd naar activiteiten rondom ondernemerschapsprogramma’s en business development, om gecreëerde kansen binnen het district om te zetten in waarde. Ruimte binnen de begroting van het project kwam met name uit de geplande activiteiten met betrekking tot het matchen van arbeidspotentieel. Deze bleken niet meer nodig door de reeds bestaande initiatieven in Amsterdam ZuidoostZuid.

Uiteindelijke resultaten van het project zijn:

  • Circa 1500 m2 ahti-incubatorruimte speciaal ingericht voor startende healthtech-bedrijven. Tijdens het project zijn 21 healthtech ondernemingen in hun (door)ontwikkeling ondersteund op het gebied van ondernemerschap en huisvesting. Toename werkgelegenheid is meer dan 50 fte
  • Dit heeft geleid tot een succesvol en blijvend acceleratorprogramma: HealthInc, waarin vanaf 2020 jaarlijks circa 10 Europese healthtech startups – tijdelijk gehuisvest in het AHTC – in 12 weken een professionaliseringslag maken met behulp van het uitgebreide internationale netwerk aan multidisciplinaire dienstverleners en investeerders dat is ontstaan
  • Bovengenoemde incubatorruimte hebben we gecreëerd in het Amsterdam Health & Technology Center (AHTC). Voorheen was dit een leegstaand bankgebouw, dat door de profilering en branding van het gebouw en het gebied en georganiseerde netwerk- en marketingactiviteiten in de afgelopen jaren is getransformeerd tot een aantrekkelijke, hoogstaande en toegankelijke hotspot voor bedrijven op het snijvlak van gezondheid en technologie (healthtech). In totaal biedt het AHTC 30.000 m2 aan kantoor- en labruimte, bestaande uit 27 bedrijven, met meer dan 1000 fte aan medewerkers
  • Een strategie en de daaruit volgende ‘branding’ en positionering van het Zuidoost-Zuid/Amstel III gebied naar het Amsterdam Life Sciences District, dat in omvang en belang groeit

De gerealiseerde en succesvolle ontwikkeling van het AHTC en het Amsterdam Life Sciences District sluit naadloos aan op de hoofddoel van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 voor West-Nederland: „Kansen voor West II” (OP): het landsdeel West weer terug naar de top van grootstedelijke Europese regio’s brengen. De resultaten sluiten daarnaast ook aan bij de subdoelstellingen van het OP, gericht op vestigingsklimaat, werkgelegenheid en arbeidspotentieel, duurzaamheid en ontwikkeling en groei van jonge ondernemingen op het snijvlak van gezondheid en technologie.

Doorwerking in de toekomst

De bijdragen van dit project hebben ook een verdergaande doorwerking in de toekomst. Zo is het AHTC vandaag de dag een aantrekkelijke hotspot voor healthtech-gerelateerde bedrijven, zowel om zaken mee te doen als om zich in de nabijheid van het AHTC te vestigen en maakt het Amsterdam Life Sciences District een snelle groei door. Momenteel worden 6 leegstaande gebouwen rondom het AHTC omgeturnd tot Health & Technology Centers in het gebied rondom het AHTC (“ IQuarters for Amsterdam Life Sciences District” ). Daarnaast zijn de plannen rondom de invulling van het Medical Business Park achter het AMC ook vergevorderd. Bovendien is er zowel nationaal als internationaal steeds meer interesse. Kortom, de successen van het project zullen ook op de lange termijn een zeer stimulerend effect hebben op de ontwikkeling van de regio.

Over het algemeen kan gezegd worden dat het project een groot succes is, de beoogde doelstelling is meer dan gehaald: er is een healthtech incubator, een venture mentoring programma (HealthInc) en een effectieve branding en positionering van het AHTC en het Amsterdam Life Sciences District gerealiseerd. Mede door dit concept is een leegstaand bankgebouw in nog geen 3 jaar getransformeerd tot een kwalitatief hoogwaardige, aantrekkelijke en toegankelijke hotspot voor healthtech ondernemingen in een gebied wat volop in ontwikkeling is.

Toename in de werkgelegenheid door toedoen van het project heeft plaats gevonden op 2 niveaus: binnen de 1500m2 incubatorruimte voor healthtech startups (toename werkgelegenheid meer dan 50 fte) en binnen het gehele AHTC (meer dan 1000 fte medewerkers).

Leerpunten

Het grootste leerpunt/inzicht van de uitvoering van dit project zit in het feit dat externe ontwikkelingen veel, onverwachte, maar met name positieve, invloed hebben gehad op het succes van het project. Deze hebben ervoor gezorgd dat zaken anders zijn gelopen dan aanvankelijk gepland. Oorzaken hiervoor hadden niet vooraf kunnen worden voorspeld. Met name de doelstellingen en de daarbij behorende activiteiten uit werkpakket 3, matchen van arbeidspotentieel, bleken – zeer positief- niet meer nodig door gelijktijdig ontstane initiatieven in Amsterdam ZuidoostZuid. De activiteiten rondom WP 1 en 2 daarentegen – het inrichten van de incubator en ontwikkeling van het gebied tot Amsterdam Life Sciences District – bleken juist zeer succesvol. Met de komst van de European Medicine Agency en de verhoogde ambities van de Gemeente Amsterdam op het gebied van Life Sciences & Health zijn veel zaken in een stroomversnelling geraakt. Daarnaast bleek de behoefte aan inhoudelijke steun op het gebied van ondernemerschap en healthtech groter dan vooraf gepland. In goed overleg met het programmabureau van Kansen voor West is besloten tot een wijzigingsverzoek om de focus voor de tweede helft van het project te verleggen naar de inhoudelijke steun van ondernemers en business development om de gecreëerde kansen om te zetten in waarde.

Gelijktijdig moest er vanwege een verandering in de interpretatie van de regelgeving m.b.t. staatssteun de juridische constructie van het project gewijzigd worden. Na een periode van overwegen, fiscaal advies inwinnen en goed overleg tussen partners en het programmabureau, is gekozen voor een constructie waarbij er één begunstigde is en de aanvankelijke partners subcontractors zijn geworden. Deze en bovenstaande inhoudelijke wijziging hebben voor administratieve uitdagingen in de financiële inrichting en verantwoording van het project gezorgd.

Categorieën: Nieuws

Bericht delen