Het huidige ouderenzorgsysteem in Nederland werkt niet optimaal. Ouderen ervaren soms grote moeilijkheden bij het krijgen van snelle, adequate en passende zorg wanneer dat nodig is. Om dit probleem op te lossen, bundelt ahti de krachten samen met het Amsterdam UMC (locatie AMC), CWI, de VU en SIGRA. Met het Dolce Vita project stellen wij de knelpunten in de ouderenzorg aan de kaak. Dit doen wij door een innovatief datamodel te ontwikkelen die de structuren en inefficiënties in het huidige systeem van acute ouderenzorg inzichtelijker maken. Daarbij genereren we ook ‘what-if’ scenario’s om voorspellingen te kunnen doen over de gevolgen van korte termijn beslissingen, lange termijn beleidsveranderingen en investeringen.

Knelpunten binnen acute ouderenzorg

Na de initiatie van een grootschalige politiek-financiële overgang van het zorgstelsel in 2015 waarbij de ouderenzorg onder het takenpakket van de gemeenten is gevallen, ervaren ouderen grotere moeilijkheden bij het krijgen van snelle, adequate en passende zorg wanneer zij dat nodig hebben. Zo is tijdelijke zorg bijvoorbeeld niet altijd beschikbaar en raakt verder de spoedeisende hulp van het ziekenhuis structureel overbelast omdat ouderen daar onnodig terechtkomen. Het gaat dan vooral om ouderen die naar het ziekenhuis komen omdat het thuis niet meer gaat, terwijl er niet echt sprake is van een spoedeisende hulpvraag. Bovendien is 20% van de ouderen na ontslag van een spoedeisende hulp binnen 30 dagen weer terug op diezelfde plek en 20% sterft zelfs binnen dezelfde periode na ontslag. Dit zorgt ervoor dat de opname van ouderen op de spoedeisende hulp direct leidt tot een toename in zorgvraag bij alle zorgaanbieders in het systeem en de daarbij behorende kosten. Ook kunnen vele ouderen niet gelijk na een ziekenhuisopname terug naar huis gaan. Ze zijn te kwetsbaar om thuis te verblijven, maar niet ziek genoeg voor het ziekenhuis en hierdoor ontstaan er capaciteitsprobleem bij de eerste hulp en op de verpleegafdelingen.

De genoemde problemen komen voort uit een mismatch in het huidige complexe systeem van acute ouderenzorg op een hoger bestuurlijk en organisatorisch niveau. Dit kenmerkt zich door een veelvoud aan zorgaanbieders en drie financiële/politieke instrumenten. Volgens een onderzoek van SIGRA uit 2017 valt deze mismatch te verklaren door verschillende knelpunten:

  • De knelpunten komen vooral voor op de overgangspunten tussen verschillende aanbieders. Bijvoorbeeld bij de zorgoverdracht tussen huisartsen en verzorgingstehuizen, en tussen de spoedeisende hulp en de thuiszorg.
  • De vraag en aanbod van middelen bij de verschillende zorgaanbieders zijn niet goed op elkaar afgestemd vanwege een gebrek aan kwantitatief inzicht.
  • Er is een gebrek aan coördinatie- en planningsmogelijkheden op systeemniveau.

Huidige systeem van ouderenzorg inzichtelijker maken

Dolce Vita staat voor ‘Data-driven Optimization for a Vital Elderly Care Systeem. Samen met Amsterdam UMC (locatie AMC), CWI, VU en SIGRA gaat ahti aan de slag om de knelpunten aan te pakken en de ontwikkeling van een geïntegreerde planningsaanpak op macroniveau te vergemakkelijken. Hiervoor ontwikkelen wij een innovatief datamodel. Enerzijds maakt dit datamodel de structuren en inefficiënties in het huidige systeem van acute ouderenzorg inzichtelijker. Anderzijds kan het ‘what-if’ scenario’s genereren. Dit maakt het voor de zorgsector als geheel mogelijk om in het systeem van acute ouderenzorg gemeenschappelijke voorspellingen te doen over de gevolgen van:

  • korte termijn beslissingen (capaciteitsplanning, voorkeuren van patiënten etc.)
  • lange termijn beleidsveranderingen (investeringen en innovaties etc.)

Met dit project willen we de transparantie in het ouderenzorgsysteem verbeteren en systeembrede optimalisatie ondersteunen. Onze ambitie is dat elke kwetsbare oudere de juiste zorg krijgt, op de juiste plaats en op het juiste moment dat leidt tot de juiste resultaten tegen betaalbare kosten.

Status

Het project heeft subsidie gekregen van NWO.
Lees het persbericht om meer te weten te komen over het project.

Partners

  • Amsterdam UMC, locatie AMC
  • CWI (Centrum Wiskunde & Informatica)
  • VU (Vrije Universiteit Amsterdam)
  • SIGRA
  • Gemeente Amsterdam

Contact

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met Rosan van Zoest.

Rosan van Zoest
Director operations & Project leader
Kunnen we iets voor jou betekenen?

Zoek jij een partner die jou verder kan helpen met het verkrijgen van inzichten uit data-analyses? Neem dan contact op met Rosan van Zoest!

Bericht delen