Ahti werkt samen met de gemeente Barneveld aan een datagedreven manier van beleidsontwikkeling. In een pilotproject wilden we inzicht krijgen in de samenstelling van de bevolking en veranderingen daarin binnen de gemeente Barneveld. Immers, als je weet hoe de populatie over de tijd verandert, kun je daar potentieel beleid op voeren. Dit pilotproject diende ook als ‘proof-of-concept’ voor de gemeente Barneveld: is het mogelijk om met behulp van data tot bruikbare inzichten te komen voor beleidstoepassingen? Kunnen we eenzelfde methodiek hanteren om beter inzicht en grip te krijgen op de WMO en jeugdzorg en daarmee de gezondheid en het welzijn van inwoners van de gemeente Barneveld bevorderen?

Negen groepen inwoners, veelal ‘stabiele huishoudens’

We hebben Barnevelders geclusterd in verschillende groepen die overeenkomstige achtergrondkenmerken hebben - demografische kenmerken (leeftijd, migratieachtergrond, huishoudsamenstelling), sociaaleconomische kenmerken (huishoudinkomen, opleidingsniveau) en gebruik van zorg of gemeentelijke regelingen (medische problematiek, jeugdzorggebruik, gemeentelijke schuldhulpverlening). Op basis hiervan konden we negen verschillende groepen inwoners onderscheiden. Hierin hebben we gekeken naar de ‘kwetsbaarheid’ van bewoners. Door de kwetsbare bevolking in kaart te krijgen kan de gemeente daarop inspelen met passende regelingen en budget voor de juiste voorzieningen.

De meerderheid van de huishoudens in Barneveld wordt geclassificeerd als ‘stabiel huishouden’. Deze huishoudens hebben doorgaans een laag gebruik van jeugdzorg of gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook zien we in deze huishoudens relatief weinig psychische problematiek.

Verdeling van verschillende groepen inwoners binnen de gemeente Barneveld

Hoe verandert de samenstelling over de tijd?

Nu we weten hoe zorggebruik verdeeld is over de verschillende huishoudens in de gemeente Barneveld, is vervolgens de vraag of dit verandert over de tijd. Als het aantal huishoudens met problematiek in het sociaal domein groeit, dan heeft dit potentieel consequenties voor het beleid en de budgettering in het sociaal domein. Als startpunt hebben we gekeken naar de ontwikkeling in huishoudtypes in de periode 2011 tot 2018. In deze periode zien we dat vooral het aantal stabiele huishoudens in aantal is toegenomen. Ook zien we toename van een aantal kwetsbare huishoudens. De relatieve toename is het grootst onder de groepen ‘kwetsbare stellen’, ‘alleenstaande ouders’ en ‘kwetsbare individuen’.

Verdeling van verschillende typen huishoudens in de gemeente Barneveld (2011-2018)

Waardoor groeit het aantal kwetsbare huishoudens?

Zijn deze toenames te verklaren vanuit veranderingen in de reeds in Barneveld wonende bevolking? Of vestigen kwetsbare huishoudens van buiten Barneveld zich in de gemeente? Om hier beter zicht op te krijgen, hebben we in kaart gebracht wie zich in de periode 2011 tot 2018 nieuw in Barneveld vestigt en wie in die volledige periode woonachtig is in de gemeente Barneveld. Daarin zien we dat ‘nieuwe Barnevelders’ relatief vaak in de groep 'kwetsbare individuen' vallen.

Verdeling van verschillende typen huishoudens onder ‘nieuwe Barnevelders’ en ‘reeds in Barneveld wonende Barnevelders’

Om beter zicht te krijgen op de benodigde voorzieningen in het sociaal domein en de gezondheid van de Barnevelders te bevorderen kunnen verschillende zaken verder in kaart worden gebracht. Hoe ontwikkelt de bevolkingsgroei binnen de gemeente Barneveld zich in de komende jaren? Wat is daarvan het gevolg voor de benodigde sociale voorzieningen en de bijbehorende kosten? Waar wonen de kwetsbare huishoudens? En kunnen we hen in een eerder stadium in beeld brengen?

In het vervolgtraject met de gemeente Barneveld zullen we in kaart brengen waar en door wie verschillende vormen van zorg in de gemeente gebruikt worden, om van daaruit toe te werken naar een buurtgerichte interventie.

Heb je vragen over dit project? Of wil je zelf dergelijke inzichten in kaart brengen in jouw gemeente? Neem dan contact op met Rosan van Zoest, Director operations & Project Leader.

Categorieën: Nieuws

Bericht delen